Taisyklės ir nuostatos

TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”) www.minrena.lt

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą ir kitus savo noru pateiktus duomenis www.minrena.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.minrena.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ir pateikia prašymą panaikinti jo paskyrą ar www.minrena.lt pateiktus duomenis). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
2.2.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
2.2.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
2.2.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
2.3. Pirkėjas turi šias teises:
2.3.1. žinoti (būti informuotas) ir susipažinti apie savo Asmens duomenų tvarkymą, kurio visi nuostatai pateikti laisvai prieinamai www.minrena.lt Privatumo politikoje (Asmens Duomenų apsauga);
2.3.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
2.3.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
2.3.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.minrena.lt
2.4. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
2.5. Remiantis Taisyklių nuostatais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
2.6. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.minrena.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio svetainės www.minrena.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės www.minrena.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ši informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.
2.7. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info@autominrena.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir, susipažinę su Taisyklėmis bei pažymėję varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.minrena.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“ paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma www.minrena.lt duomenų bazėje.

3. Jūsų teisės ir pareigos
Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
Jūs įsipareigojate priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
Jūs privalote užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys būtų teisingi.
Jūs turite teisę nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytos su www.minrena.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.


4. Mūsų teisės ir pareigos
Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją.
Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
Mes įsipareigojame Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti kitą prekę, o Jums atsisakius priimti prekę, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.


5. Prekių pristatymas
Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį).
Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs turite teisę nepriimti siuntos, matomus pažeidimus pažymint siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašant laisvos formos siuntos pažeidimo – neatitikimų aktą, apie tai mus kuo skubiau informuojant. Jums neatlikus šių veiksmų bei priėmus prekę ir pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.


6. Prekių grąžinimas
Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
Pirkėjas apie nekokybišką daiktą privalo informuoti Pardavėją per 14 dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
Jei daiktas nekokybiškas, pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu info@autominrena.lt, bei pranešime nurodoma grąžinamo daikto informacija ir grąžinimo priežastis.
Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ir nepasikeitė jo išvaizda, taip pat jis nebuvo naudojamas. Visi grąžinami daiktai turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jie buvo pristatyti. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas turi teisę nepriimti daikto grąžinimui.
Pardavėjas įsipareigoja priimti daiktą ir grąžinti sumokėtus pinigus per 15 dienų nuo sutarties atsisakymo.
Daikto gražinimo išlaidas apmoka pirkėjas.


7. Atsakomybė
Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.


8. Informacijos siuntimas
Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Jūs visus pranešimus ir klausimus teikiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais elektroninio pašto adresais.


9. Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
ŠIOS PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS YRA WWW.MINRENA.LT NUOSAVYBĖ. KOPIJUOTI IR PLATINTI DRAUDŽIAMA! VISI PAŽEIDIMAI SPRENDŽIAMI ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA.


10. Prašymai/skundai
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje
Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).